Hán nghiệp lung lay, quyết dốc lòng
Vườn đào huynh đệ, đạo thuỷ chung
Trung nghĩa sáng ngời, thầy thiên cổ
Bàn chi đánh dẹp mới anh hùng
Thống nhất sơn hà noi tiên tổ
Ngô Nguỵ chia lìa chẳng thể xong
Đến nay, vạn quốc cùng thờ phụng
Há chỉ linh thần chốn biển đông


Nguồn: “Bàn thêm về văn bản và cách hiểu hai thi phẩm của tả tướng Nguyễn Nghiễm (ở miếu Quan Thánh – Hội An)”, Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ngày 10-5-2018