Tô Triệt 蘇轍 (1039-1112) tự Tử Do 子由, người Mi Châu, Mi Sơn (nay thuộc Tứ Xuyên). Năm 1057 (năm thứ hai niên hiệu Gia Hựu), cùng anh là Tô Thức 蘇軾 đỗ tiến sĩ. Cuộc đời làm quan có nhiều thăng trầm, cuối cùng về trí sĩ ở Hứa Châu, lấy hiệu là Dĩnh Tân di lão. Là một trong tám tác gia lớn đời Đường-Tống (Đường Tống bát đại gia), riêng họ Tô đã chiếm ba nhà là: Tô Tuân, Tô Thức và Tô Triệt.

Trước tác của Tô Triệt gồm Loan Thành tập (50 quyển), Loan Thành hậu tập (24 quyển), Loan Thành tam tập (10 quyển), Loan Thành ứng chiếu tập (12 quyển). Ngoài ra, còn chú thích các tập Kinh Xuân Thu, Lão Tử...

Ở Việt Nam, một số tác phẩm của Tô Triệt đã được dịch ra tiếng Việt, chủ yếu nằm trong các cuốn Cổ văn Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê, Đường Tống bát đại gia do NXB Đồng Nai ấn hành năm 1996.