Dưới thành Nam Việt hai trùng cửu
Rượu trắng gà vàng ý sống thêm
Rượu sớm hạ giường tâm trống trải
Già không gấp gáp giống thiếu niên

tửu tận tình do tại