Chờ tháng chạp ông trời giữ tuyết
Sớm mờ mờ hạt nặng đã gieo
Kẻ bệnh hoạn ôm chăn hâm rượu
Đóng cửa không nghe tiếng ngọc reo

tửu tận tình do tại