Dãy núi Yên Sơn tựa rắn dài
Hán, Di ngàn dặm ngắt làm hai
Chầu non Tây đó đầu quay ngậm
Đuôi đến miền Đông hải chảy xuôi


Nguồn: Lê Quý Đôn - Vân đài loại ngữ, NXB Văn hoá, 1962.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)