Mười lăm năm bỏ đất Ngô Hưng
Về đông, già lão mấy ai còn
Có chăng núi Huệ Tiền phu tử
Nắng sớm cày nhàn mảnh ruộng con

tửu tận tình do tại