Họ Lữ phong vương cả,
Trần Bình chẳng hề sợ.
Nghìn vàng chúa Giáng Hầu,
Dòng Lưu có chỗ dựa.