Khách chủ tuổi đều trên sáu chục
Cúc vàng du tía chiếu râu sương
Núi sâu chướng nặng càng lạnh lẽo
Tuổi già nhờ rượu giúp phương cương

tửu tận tình do tại