Ngàn non muốn dứt ai xây mũi
Trăm trận như không lại có thành
Rồng bay sông Vị nghiêng dòng Hán
Cọp nhảy hang Tần hãi cõi trong
Tướng Nguỵ vẫn còn hồn Tư Mã
Chương Hàm di hận đến người Ung?
Cỏ xuân mọc khắp tường sập lỡ
Vô số bạch dương đón gió rung

tửu tận tình do tại