Như nước gió đông thu lạnh về
San Công say tít suốt đường quê
Mềm bên song bắc lay không dậy
Tùng trúc gió mưa nặng não nề