Đày ngàn dặm xa nhà chưa trở lại
Nghe trường ca thê thảm biết là bao
Thuyền trống trơn một thân côi chẳng nói
Trăng đầy sông lạc phương hướng đường về

tửu tận tình do tại