Khách mọi nơi cưỡi thuyền trên sông lớn
Tiếng ồn ào khắp quán xá bãi bờ
Từ xa đến rồi đi trong khoảnh khắc
Chợ búa xong quay gót chẳng biết nhau

tửu tận tình do tại