Tứ đại không thật, ngũ uẩn không
Thân tâm sông núi thảy tiêu dung
Gốc bệnh làm sao có chỗ trụ
Muốn hết bệnh thì thuốc phải dùng


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, Tập II (Đời Tống), NXB Tôn giáo, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)