Đã sáu mươi qua thêm bảy năm
Mắt mờ đầu bạc ý mung lung
Gặp người chuyện cũ thường đem nói
Cũ mới hai năm chỉ nhập nhằng

tửu tận tình do tại