Đất trời lãnh lạc vô thường
Bỏ ta, năm tháng đường đường ra đi
Cuối đời mưa gió kinh nghi
Lại thêm sương tuyết sân si đánh bồi
Năm cùng mệnh sắp tận rồi
Thân quên thế mất cũng trôi theo là
Đồ tô mộng uống tại gia
Đêm dài vô tận nhẩn nha khêu đèn

tửu tận tình do tại