Buồn bực ngủ không được
Khổ những đêm bồi hồi
Trăng sáng chiếu tuyết đọng
Gió bấc rít bùi ngùi
Vận lỡ mang theo hết
Năm dài vùn vụt trôi


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)