Buồn bực ngủ không được
Khổ những đêm bồi hồi
Trăng sáng chiếu tuyết đọng
Gió bấc rít bùi ngùi
Vận lỡ mang theo hết
Năm dài vùn vụt trôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)