Tết nhất ai ơi đã cận ngày
Tay không rồi mới tính sao đây?
Hết tiền vẫn biết rằng vì rượu
Giận chí nên thường cứ phải say!
Bác mẹ mong chờ đành lỗi tớ
Vợ con no đói mặc lòng bây!
Gì gì cũng đợi xuân sang đã,
Vân hội xoay vần lại sẽ hay!


Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010