Trần Danh Án 陳名案 (1755-1794) hiệu Liễu Am 了庵, thuỵ hiệu Trung Mẫn 忠愍, người xã Bảo Triện, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, cháu Trần Phụ Dực, con Trần Danh Lâm. Ông đỗ hoàng giáp năm Chiêu Thống thứ nhất (1787). Khi Lê Chiêu Thống rời bỏ Thăng Long, ông đi theo mộ quân vận lương mưu đồ khôi phục. Ông cùng Lê Duy Đản sang cầu viện nhà Mãn Thanh, sau đó Tôn Sĩ Nghị mang binh mã Lưỡng Quảng sang giúp Lê Chiêu Thống lấy lại ngôi. Ngày mùng 5 tháng giêng năm Kỷ Dậu, Nguyễn Huệ đánh lấy Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị thua cắm cổ chạy trốn về Tàu. Lê Chiêu Thống chạy theo lên ải Nam Quan, Trần Danh Án theo không kịp.

Sau vua Quang Trung biết Trần Danh Án là người hiền, bảo Ngô Thì Nhậm viết thư để triệu về, nhưng ông khăng khăng từ chối, bị bắt giam ở Thăng Long cũng không đổi chí. Khi Tây Sơn thua, Gia Long lên ngôi có cho vời để phong chức, nhưng ông không nhận.

Tác phẩm của ông có Liễu Am thi tập.