Gió tung vô chủ cánh hoa vương,
Đầu bạc cung nhân tự xót thương.
Tai mắt đã theo chiều mốt mới,
Áo khăn không thấy vẻ uy thường.
Quạ đen già lão trên cành gạo,
Ngựa chiến phát phì trước cửa vương.
Tốt nhất hưng vong đừng buộc hận,
Sắc xuân thượng uyển mướt muôn phương.