隋宮(乘興南遊不戒嚴)

乘興南遊不戒嚴,
九重誰省諫書函。
春風舉國裁宮錦,
半作障泥半作帆。

 

Tuỳ cung (Thừa hứng nam du bất giới nghiêm)

Thừa hứng nam du bất giới nghiêm,
Cửu trùng thuỳ tỉnh gián thư hàm.
Xuân phong cử quốc tài cung cẩm,
Bán tác chướng nê bán tác phàm.

 

Dịch nghĩa

Có hứng bèn du ngoạn về phía nam, không giới nghiêm
Triều đình có ai hiểu biết đến gián thư đệ lên
Gió xuân thổi cả nước bận rộn dệt vải vóc cho người trong cung
Một nửa làm chương nê, một nửa làm vải thuyền buồm


Tuỳ cung chỉ hành cung thời Tuỳ Dịch Đế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chơi nam thừa hứng buổi bình an,
Chín bệ nào ai gửi biểu can?
Cả nước xuân về dâng gấm quý,
Nửa làm bành ngựa nửa buồm lan!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thừa hứng Nam du chẳng giới nghiêm,
Cửu trùng sớ tấu kẻ nào khuyên ?
Gió xuân cả nước cung thêu gấm,
Nửa dán bình phong, nửa phướng thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Nam du ra lệnh bỏ canh phòng
Cấm hết thư can, ý cửu trùng
Xuân đến, toàn dân dâng gấm vóc
Nửa làm buồm ngự, nửa bình phong

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Miền nam nhân hứng đi chơi,
Chín tầng, ai dám dâng lờii ngăn can.
Gám vua, dệt lúc Xuân sang,
Nửa làm yên ngựa, nửa ban làm buồm!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chơi phương nam an nguy không ngán
Chín tầng cao ai dám can ngăn?
Gấm dân cung tiến mùa xuân
Nửa may áo ngựa, nửa phân làm buồm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thừa hứng chơi Nam bãi giới nghiêm
Sớ can chín bệ mấy ai xem
Gấm xuân cả nước may dâng tiến
Nửa kết buồm hoa, nửa gắn rèm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có hứng nam du không giới nghiêm,
Triều đình ai biết gián thư khuyên.
Gió xuân cả nước cung thêu dệt,
Một nửa bình phong, nửa gắn thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhân hứng chơi nam chẳng giới phòng
Thư can ai xét trong hoàng cung
Gió xuân cả nước gửi nhung lụa
Nửa làm yên ngựa nửa làm buồm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời