Thăm thẳm trời thu nước một mầu
Một vùng bãi cát mấy cồn dâu
Đáp tầu khách mới qua chơi đó
Giật giáo người xưa biết hỏi đâu
Dịp trống cần vương sông giục sóng
Ngọn cờ "sát Thát" gió hiu lau
Dân ngu chẳng biết công ông Khải
Miếu chú Tam Kha dựng để sau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]