Chiến tranh khắp Yên nam Yên bắc,
Cỏ mênh mông tuyết trắng phủ sơ.
Sông băng đóng dòng xuôi Hạ Bác,
Cửa ải quan sa mạc Cư Tư.
Xương ngựa quý chết nhưng hiệu nghiệm,
Sát vua Tần, người sống kế hư.
Chuyện được mất khiến rơi nước mắt,
Đọc Nhạc quân lệ nhỏ đêm thư.

tửu tận tình do tại