Trần Mỹ 陳美 quê làng Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, làm quan tuần phủ Phú Thọ, Thái Bình, rồi Hà Nam. Ông là thân phụ của Khái Hưng Trần Khánh Giư (1895-1946), thành viên nhóm Tự lực văn đoàn.

 

Cổ phần lý khúc - 古汾俚曲