Tình hiếu hai bên thật một lòng,
Nhẹ tin nguyền ước phụ non sông.
Cùng đường mất nước đôi hàng lệ,
Rước giặc từ cha một nắm lông.
Chết nổi xách con mang gả giác,
Trách sao nên gái quá nghe chồng.
Thôi thôi vận Thục hồi đen bĩ,
Phận bạc cơn chi tội má hồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]