Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2014 09:23

Làm tướng không tường thế dật lao
Khác gì chữa cháy mỡ thêm vào
Đôi nơi cô luỹ đành mong mỏi
Mười vạn tinh binh nớ kéo ào
Tới núi Mã Yên chưa vững bước
Thấy quân tượng đội vội đâm nhào
Chóng nên hoà ước vì công chú
Mấy chục cân vàng của chẳng bao


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 24, 1919