Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2014 09:02

Mấy đời con cháu cụ Tiên Nông
Công đức dân ta mãi chẳng cùng
Cõi đất mở mang miền Quế Tượng
Ngôi trời nối dõi giống Tiên Long
Người trong trăm xứ ai quên tổ
Nước bốn nghìn năm đấy tự ông
Bia đá chẳng mòn từ miếu cũ
Tiếng thơm ghi tạc với non sông


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 24, 1919