Đã gián hai khoa Mão, Ngọ rồi
Mẩy may nhờ được chút thơm rơi
Đường mây âu hẳn thang từng bực
Đất sấm rầy xem pháo sẵn ngòi
Họ mạc nể nang nề nếp cũ
Láng giềng lừng lẫy tiếng tăm hơi
Kìa như Phạm Lão đương thời Tống
Sự nghiệp từ xưa cũng tú tài


Ông tú người làng khác thôn nhưng ở cùng xóm, họ ông ấy trước cung nhiều người khoa mục đã cách hai khoa, trong làng không có ai đỗ.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 26, 1919