Từ ngày ông được cáo về luôn
Ngon rượu ngon cơm giấc ngủ ngon
Làng Bạch xum vầy và cố lão
Buồng Đào âu yếm mấy hầu non
Lên câu quốc ngữ khi mừng bạn
Ríu tiếng cô quăm lúc bỗng con
Tuổi đã bảy mươi còn khoẻ khoắn
Chúc ông sống đẫy một trăm tròn


Quan án hay làm thơ Nôm, bài thơ tự thọ có câu rằng "Hầu non bổn chị sinh năm một, Bạn cũ mười anh thác mất năm." Lại có bài thơ mừng bạn xin về hưu, câu mở rằng "Có anh nó đuổi cũng không đi" (có ông quan không bằng lòng với quan công sứ, nhân việc nhà xin về 15 ngày, quan sứ nói rằng "Cho ông về luôn một thể").

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 25, 1919