Rằng nay là phải hẳn xưa nhầm,
Xe ngựa đường xa cát bụi lầm.
Ba luống cúc tùng nhờ quả phúc,
Sáu mươi mày tóc chửa hoa râm
Hầu non bốn chị sinh năm một,
Bạn cũ mười anh chết đến năm.
Lộc nước còn nhiều hưu bỗng dưỡng,
Muốn như Bành Tổ tám trăm năm.


Tác giả là một vị quan chưa rõ là ai và ở thời nào.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]