Nào ai xui bụng lũ chăn trâu
Còn lúc trần ai đã biết nhau
Cõi đất ngổn ngang bày tiết sứ
Uy trời lừng lẫy một cờ lau
Tiệt nòi nô lệ đây về trước
Giủ mối quân vương thực đứng đầu
Anh vũ có thừa nhân trạch ít
Cũi hùm sân vạc tiếng nghìn thu


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 24, 1919