Cành vàng lá ngọc thực con nòi
Tai mắt thông minh sẵn tính trời
Một bụng hiếu trung nhà trọn cả
Đủ tài văn võ nước không hai
Giận loài kiệt ngạo gươm gầm tiếng
Xử lúc hiềm nghi gậy tháo giùi
Lừng lẫy dấu thiêng nơi Vạn Kiếp
Nghìn thu hương lửa nhớ công ai!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 24, 1919