Vì đâu chính dữ lửa bầng bầng
Tỏ mặt anh hùng gái họ Trưng
Chút nghĩa chồng riêng đành thiếp gánh
Một lòng chị ngã sẵn em nâng
Tham tàn mấy kẻ trời không đội
Thành quách bao nhiêu đất đạp bằng
Biết mấy tuyết sương đôi tượng đá
Cột đồng chú Mã có rầy chăng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]