Trương Vị 張謂 (?-777) tự Chính Ngôn 正言, người Hà Nội (nay thuộc Hà Nam, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ năm Thiên Bảo thứ 2 (744), giữ các chức Thượng thư lang, Đàm Châu thứ sử, Lễ bộ thị lang.

 

Tuyển tập chung