Núi cột đồng, núi Chu khó tới
Xưa Phục Ba, Hoành Hải đăng đàn
San hô dân Việt tự dâng
Can chi Hán sứ nhọc thân tới cầu?
Ngựa đi đường âu sầu mệt mỏi
Thuyền trên sông kinh hãi gió vần
Vì đâu vật cống khó khăn?
E rằng hoàng thượng chẳng lần xem qua

tửu tận tình do tại