Trợ dân dẹp loạn trả thù mình,
Chị nhủ cùng em cất nghĩa binh.
Tô Định bay hồn vang một trận,
Lĩnh Nam mở cõi vững trăm thành,
Mới rày bảo vị ra ơn rộng,
Đã đội hoa quan xuống phúc lành.
Còn nước, còn non, còn miếu mạo,
Nữ trung đệ nhất đấng tài danh.


Bài thơ của một văn thần khuyết danh thời Lê. Một số sách cho bài thơ này của Lê Thánh Tông là sai. Bản ở trên chép theo Văn đàn bảo giám (Trần Trung Viên). Bản trong Hương vườn cũ (Quách Tấn) có chút khác biệt:
Giúp dân dẹp loạn trả thù mình
Chị rủ cùng em kết nghĩa binh
Tô Định bay hồn vang một trận
Lĩnh Nam mở cõi vững trăm thành
Mới đầy bảo vị gia ơn rộng
Đã đội hoa quan xuống phúc lành
Còn nước còn non còn miếu mạo
Nữ trung đệ nhất đứng tài danh.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]