26/07/2024 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trưng Vương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2007 02:59

 

Trợ dân dẹp loạn trả thù mình,
Chị nhủ cùng em cất nghĩa binh.
Tô Định bay hồn vang một trận,
Lĩnh Nam mở cõi vững trăm thành,
Mới rày bảo vị[1] ra ơn rộng,
Đã đội hoa quan xuống phúc lành[2].
Còn nước, còn non, còn miếu mạo,
Nữ trung đệ nhất đấng tài danh.
Bài thơ của một văn thần khuyết danh thời Lê. Một số sách cho bài thơ này của Lê Thánh Tông là sai. Bản ở trên chép theo Văn đàn bảo giám (Trần Trung Viên). Bản trong Hương vườn cũ (Quách Tấn) có chút khác biệt:
Giúp dân dẹp loạn trả thù mình
Chị rủ cùng em kết nghĩa binh
Tô Định bay hồn vang một trận
Lĩnh Nam mở cõi vững trăm thành
Mới đầy bảo vị gia ơn rộng
Đã đội hoa quan xuống phúc lành
Còn nước còn non còn miếu mạo
Nữ trung đệ nhất đứng tài danh.

[1] Lên ngôi.
[2] Thời Lý Anh Tông một năm bị đại hạn, nhà vua sai đến đền Hai Bà cầu đảo quả được mưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trưng Vương