Ném bỏ trâm thoa luyện kiếm cung,
Thù nhà nợ nước nặng bên lòng.
Ngàn thu khí phách em như chị,
Muôn thuở anh hào ngợi chiến công.
Rường mối Hồng Bàng đà gánh vác,
Lược thao họ Mã há so cùng.
Sự đời thành bại xem như mộng,
Sông Hát còn sôi sục sóng hùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại