Âu Lạc riêng trời đất,
Anh hùng dựng núi non.
Thương chồng liều má phấn,
Vì nước dãi lòng son.
Nhất thống gương từ đó,
Nghìn khu miếu vẫn còn.
Hát giang dòng nước biếc,
Vằng vặc bóng trăng tròn.


Đền ở xã Hát Môn thuộc về huyện Phúc Thọ.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926