Đồng trụ tan tành lớp phế hưng
Miếu Đồng Nhân vẫn khói hương lừng
Thương chồng thương chị cùng đau đáu
Lo nước lo đời há dửng dưng!
Liệt nữ cả hai còn Sử chép
Lĩnh Nam riêng một có Vương xưng
Ngàn sau nhuệ khí con nòi Lạc
Mũi kiếm đầu voi đủ tượng trưng