Câu thứ hai có một chữ sai quan trọng :
Xô về đông hay dạt tới phương đoài
chứ không phải:
Xô về đông bay...