Say đi em, say đi em
Cho tàn mộng ước cho quên lời thề

Con thuyền bạt sóng