Rượu cay người bảo để vơi sầu
Đã hết mấy vò chẳng thấm đâu
Trách kẻ quên thề thay lối mộng
Thương ai giữ hẹn đứng bên cầu
Ngàn phương dõi bóng tình chung cạn
Một kiếp mơ hồ biển ái sâu
Rót nữa ly đầy đêm tiễn biệt
Đời say mơ ước nhạt phai màu!


23-5-2016