Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
35 bài thơ
Tạo ngày 19/02/2007 07:05 bởi Vanachi
Hàn Ốc 韓偓 (844-923) tự Trí Nghiêu 致堯, tiểu tự Đông Lang 冬郎, tự hiệu Ngọc tiều sơn nhân 玉樵山人, người Vạn Niên đất Kinh Triệu (nay là Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ đời Chiêu Tông, làm quan đến chức Binh bộ thị lang, Hàn lâm học sĩ.