Quyện nhau vào giấc Vu sơn
Thân kề má cọ chập chờn hương mê
Tỉnh ra tình luống ê chề
Ngoài song ngày đã trôi về chân mây

tửu tận tình do tại