Đàn ngỗng con, mỏ vàng, bơi rỡn
Khoe lưng thon bướm lượn không trung
Chủ nhân yên ngủ nhà trong
Khoe xanh lá chuối, khoe hồng tường vi

tửu tận tình do tại