安貧

手風慵展八行書,
眼暗休尋九局圖。
窗裏日光飛野馬,
案頭筠管長蒲盧。
謀身拙為安蛇足,
報國危曾捋虎須。
舉世可能無默識,
未知誰擬試齊竽。

 

An bần

Thủ phong dung triển bát hàng thư,
Nhãn ám hưu tầm cửu cục đồ.
Song lý nhật quang phi dã mã,
Án đầu quân quản trường bồ lư.
Mưu thân chuyết vị an xà túc,
Báo quốc nguy tằng loát hổ tu.
Cử thế khả năng vô mặc thức?
Vị tri thuỳ nghĩ thí Tề vu.

 

Dịch nghĩa

Tay đau nên làm biếng viết thư,
Mắt kém nên nghỉ chơi cờ.
Nắng chiếu bụi bay ngoài song cửa,
Con ong mình dài đậu trên ống sáo tre.
Mưu sinh chỉ làm việc vẽ rắn thêm chân,
Làm việc quan đã từng vuốt râu cọp.
Trên đời không còn ai biết người tài hay sao?
Chưa kể tới có người còn tiến cử kẻ bất tài.


Tác giả Hàn Ác đậu tiến sĩ, làm quan tới Binh bộ thị lang. Vì không xu nịnh cấp trên, ông bị đày ra Bộc châu. Khi có chiếu cho phục chức, ông từ chối và đưa gia quyến tới đất Mân châu (nay thuộc tỉnh Phúc Kiến) sống an bần cho tới mãn đời.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tay đang đau nên thư biếng viết
Mắt kém nên không thiết cuộc cờ
Ngoài song cát bụi vật vờ
Con ong lưng nhỏ thập thò ống tiêu
Việc mưu sinh cũng không nhiều lắm
Chốn quan trường cọp dám vuốt râu
Nhân tài cõi thế hết sao?
Chỉ e tiến cử một màu Tề vu

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tay đau biếng nhác viết thành thơ
Mắt kém nên ngưng chẳng đánh cờ.
Ống sáo ong nằm mình soải thẳng
Cửa song nắng chiếu bụi bay mờ.
Mưu sinh: rắn chỉ cần thêm cẳng
Việc nước:cọp từng dám vuốt râu
Đời chẳng có người tài tiến cử
Ai đây còn thử kẻ lờ mờ

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tay đau nên biếng trả lời thơ,
Mắt kém nên càng nghỉ đánh cờ.
Nắng chiếu bụi bay ngoài bậu cửa,
Mình dài ong đậu sáo tre khô.
Mưu sinh việc vẽ thêm chân rắn,
Làm việc quan từng vuốt cọp râu.
Ai biết người tài đời tiến cử?
Có người còn tiến kẻ tài sơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời