Cỏ hoang xanh đều như cắt tỉa
Mây che non tới xế chiều luôn
Mũi thuyền đứng ngắm thinh không
Sóng êm nắng đẹp càng trông càng tình

tửu tận tình do tại