Tư Không Đồ 司空圖 (837-908) tự Biểu Thánh 表聖, người Ngu Hương, Hà Trung (nay thuộc Vĩnh Tế, Sơn Tây), đỗ tiến sĩ cuối năm Hàm Thông.