Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
19 bài thơ
Tạo ngày 22/02/2008 15:30 bởi Vanachi
Tư Không Đồ 司空圖 (837-908) tự Biểu Thánh 表聖, người Ngu Hương, Hà Trung (nay thuộc Vĩnh Tế, Sơn Tây), đỗ tiến sĩ cuối năm Hàm Thông.