Thượng đế cớ chi làm việc thần
Chế hoa hồng biếc đón mùa xuân
Phải chi bớt chút lòng nhàn đó
Mà giúp người tài cứu thế nhân

tửu tận tình do tại