Muốn nghỉ nhàn ít lâu chưa được
Làm ăn xa ra khỏi đất Tần
Gặp người tiếng nói lạ dần
Chỉ con oanh hót thanh âm vẫn là

tửu tận tình do tại